Commencement Exercises High School Department 2015 – 2016

17_resize

คณะเซอร์ขอร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทุกโรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุด….
บ้างก็ 6 ปี บ้างก็ 12 ปี และบ้างก็ 15 ปี ที่อยู่กับพวกเรามาสิ่งที่สำคัญที่สุด คงมิใช่การสำเร็จการศึกษาเท่านั้น
แต่สิ่งที่อยู่เหนือสิ่งอื่นใด คือ หัวใจ และชีวิต ที่พร้อมออกไปเผชิญกับสังคมภายนอกที่เต็มไปด้วยสิ่งต่าง ๆ มากมาย ด้วยคุณธรรม
และจริยธรรมที่ถูกปลูกฝังมา มิใช่เพียงเพื่อ “ตนเอง” ดำรงชีวิตได้เท่านั้น แต่ยังต้องนำ “ความรัก และเมตตา” ส่งต่อไปยังทุกคนที่
ด้อยโอกาสในสังคมรอบข้าง ไปยังธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั่นคือ แก่นแท้ของ…”ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำการงาน”

งานด้านการศึกษาของคณะเซอร์เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตรเริ่มขึ้นในประเทศไทย เมื่อ ปี ค.ศ. 1905 (111 ปีที่ผ่านมา)
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
(นักเรียนในภาพคือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ รุ่นปัจจุบันที่เพิ่งจบการศึกษา)

Leave us a Comment