การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

image002

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้จัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559 เพื่อแถลงผลงานของสมาคมฯ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร รวมจิตเพียรธรรม ชั้น 11 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ โดยมี เซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน”

image002 image004

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ปีการศึกษา 2559

เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในการรับทราบข่าวสารและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการในแต่ละปีการศึกษา

image007เซอร์อัลเฟรด  วรศิลป์  ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง

image012

คุณนิรันดร์   นิรันดร์วิชย

นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

กล่าวรายงานการประชุม

image014

ได้รับเกียรติจาก อาจารย์โสภณ   สาทรสัมฤทธิ์ผล เป็นวิทยากรในการบรรยาย

ในหัวข้อ “หน้าที่ของผู้ปกครองต่อการพัฒนาโรงเรียน”

image016

image020 image022

image024

ผลการสอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558

image027 image029 image031 image033

Blog Attachment

Leave us a Comment