กิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

image002

วันที่ 22 มิถุนายน 2559 ฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน งานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม

ได้จัดกิจกรรม ซ้อมหนีไฟและดับเพลิง ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

การจัดกิจกรรมซ้อมหนีไฟและดับเพลิง

เพื่อส่งเสริมให้ครู นักเรียน และบุคลากรทุกคนในสถานศึกษามีความเชื่อมั่น และเกิดความมั่นใจในตนเอง

สามารถนำความรู้และทักษะที่ได้ไปใช้ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ได้ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อตนเองและผู้อื่น

image004

คณะวิทยากรจากสถานีดับเพลิงบางรัก

image006

คุณครูร่วมการฝึกใช้ถังดับเพลิง

image008

นักเรียนฟังบรรยายวิธีการดับเพลิง

image010 image012 image014 image016 image018

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้

image020

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นฝึกปิดถังแก๊สเมื่อเกิดปัญหาเพลิงไหม้

image022 image024 image026 image028

พนักงานของโรงเรียนร่วมซ้อมดับเพลิง

image032

image034

ตัวแทนนักเรียนกล่าวขอบคุณคณะวิทยากรที่มาให้ความรู้

image036 image038 image040

ตัวแทนนักเรียนรับมอบของที่ระลึกจากการเข้าร่วมกิจกรรม

ผลที่เกิด

จากการจัดกิจกรรมซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง พบว่าระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก นักเรียนมีความพึงพอใจในการให้ความรู้จากกิจกรรมที่จัดในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตมากขึ้น นักเรียนได้รับความรู้เรื่องของการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ร้อยละ 0 และนักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้

สรุปภาพรวม ผู้ประเมินมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรม “ซ้อมการหนีไฟและดับเพลิง ”

ปีการศึกษา 2559 ระดับความคิดเห็นอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ร้อยละ 93.00

สิ่งที่ประทับใจ

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีคุณครูคอยให้ช่วยเหลือ ทำให้รู้จักวิธีการใช้ถัง

ดับเพลิง แสดงสถานการณ์ได้เหมือนจริง กิจกรรมครั้งนี้มีความสนุกสนาน ได้รับความรู้มากมาย

การนำความรู้ด้านการป้องกันอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย มาแสดง เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง

Blog Attachment

Leave us a Comment