การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016)

image006

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016)

ภายใต้หัวข้อ A Better Tomorrow 

ระหว่างวันที่ 10 – 13 กรกฎาคม 2559  ที่ฮ่องกง

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้นำเสนอเรื่อง Traffic Device  Detector  และเป็นที่น่ายินดีที่คือนักเรียนได้รับรางวัลที่ 3  The  most creative


image006

image002 image004

นักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันในครั้งนี้คือ

1.เด็กหญิงอรษา                      เชียงแรง          ม.2/4

2.เด็กหญิงชนานาถ                 วิริยะศักดา       ม.1/2

3.เด็กหญิงพิชญาภา                จิตดอน            ม.1/3

4.เด็กหญิงณัฐวศา                   มโนมัยวิบูลย์   ม.1/3

5.เด็กหญิงอฐิตา                      กิจเชวง            ม.1/5

 

Blog Attachment

Leave us a Comment