กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน

image003

แผนงานพัฒนาบุคลากร      กิจกรรมเสริมคุณธรรมและทักษะการปฏิบัติงาน

“  การอบรม บันทึกการเดินทางฝ่ายจิต ”        โดยคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

image001

วันที่ 11 -12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ให้กับคณะครู ณ ห้องประชุมชั้น 4

การอบรมบันทึกการเดินทางฝ่ายจิตให้กับคณะครู

เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอยางที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา

เป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนสามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพ
image003

ผลการอบรมที่ได้รับ

                        –   คุญครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้จากการอบรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน

Blog Attachment

Leave us a Comment