ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6

image001

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งามมาเป็นวิทยากรในหัวข้อ
“คุณค่า คุณธรรม ปีแห่งเมตตาธรรม” เมื่อวันที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2559

image001

คุณพ่อชาญชัย ทิวไผ่งาม

image003

image007

image009

image010

นักเรียนรับฟังบรรยายกันอย่างตั้งใจ

Blog Attachment

Leave us a Comment