การอบรมมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

pm1-5

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ ต่าง ๆ  ณ ห้องประชุมชั้น 4  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์   โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ ดร.ไพรวัลย์ พิทักษ์สาลี กรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาเป็นวิทยากร

 

            ตามที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้ปฏิรูประบบการประเมินและประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกของทุกระดับก่อนจะมีการประเมินคุณภาพในรอบต่อไป และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศได้เสนอให้ชะลอการประเมินทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจ และทราบแนวทางการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนั้น สพฐ. ได้ดำเนินการปรับและพัฒนามาตรฐานดังกล่าวโดยสอดคล้องตามนโยบายของรัฐ จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษา และสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวคิดว่ามาตรฐานที่กำหนดต้องสามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุได้ ประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม กระชับ สามารถ

Leave us a Comment