กฤตภาค

photo5

กฤตภาค ( Clipping )  คือ สิ่งพิมพ์ที่ทางห้องสมุดจัดทำขึ้นโดยการตัดเอาข้อความ ภาพเรื่องราวที่สำคัญๆ ที่มีค่าและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าจากวารสาร หนังสือพิมพ์ หรือสิ่งพิมพ์อื่นๆ แล้วนำมาผนึกลงบนกระดาษแข็งสีขาว 10 x 14 นิ้ว ให้ข้อความติดต่อกันเป็นเรื่องๆไป ในปัจจุบันห้องสมุดทั่วไป ได้จัดทำกฤตภาค ออกมาในรูปแบบของ E-Book เพื่อค้นคว้าหาความรู้ได้รวดเร็วและทันสมัยยิ่งขึ้น

กฤตภาคประจำปีการศึกษา 2560

 

กฤตภาคประจำปีการศึกษา 2559

 กฤตภาค อักษร ก – ข

download

กฤตภาค อักษร ค – ท

download

 กฤตภาค อักษร ธ – ล

download

 กฤตภาค อักษร ว – ฮ

download

 

 

 

กฤตภาคประจำปีการศึกษา 2558

 กฤตภาค อักษร ก

download-button-new

กฤตภาค อักษร ข-ต

download-button-new

 กฤตภาค อักษร ถ-ฟ

download-button-new

 กฤตภาค อักษร ภ-ฮ

download-button-new
Blog Attachment