เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015

Engw (3)

เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวราชาทินัดามาตุ เสด็จไปยังห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด ประทานรางวัล Energy Mind Award 2015 ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง จัดขึ้นเพื่อสร้างมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ด้วยตระหนักถึงแนวทางการใช้พลังงานของประเทศ โดยปลูกจิตสำนึก สร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้เยาวชนมีทัศนคติที่มุ่งมั่นในการอนุรักษ์พลังงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ขอแสดงความยินดีกับเซอร์อัลเฟรด วรศิลป์ อธิการิณีและผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เข้ารับประทานรางวัล Energy Mind Award 2015 ระดับ 5 ดาว จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมคอนราด

โครงการ Energy Mind Award ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2550 เน้นการมีส่วนร่วมของนักเรียนและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างแนวทางป้องกันและบรรเทาปัญหาอย่างยั่งยืน ส่งผลโดยตรงต่อการลดภาวะโลกร้อน สิ่งที่เกิดขึ้นชัดเจน คือ ค่าไฟฟ้าในสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการลดลง โดยตั้งแต่ปี 2551 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกแห่ง มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง 1,637,050 หน่วย คิดเป็น ร้อยละ 2.48 แสดงให้เห็นว่านักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน

Leave us a Comment