ประกาศการรับ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6 และ ม.3

bp1

ประกาศการรับ ปพ.1 ของนักเรียนชั้น ม.6

สถานที่รับ  ห้องศาสนา

วันที่  5 เมษายน 2560

ม.6/1 และ ม.6/2    เวลา  8.20-9.10

ม.6/3 และ ม.6/5   เวลา 10.30-11.30

ม.6/4 และ ม.6/6   เวลา  13.10-14.00

นักเรียน ม.3 ที่ลาออก รับ ปพ.1

สถานที่   ห้องทะเบียน

วันที่ 5 เมษายน 2560 – 11 เมษายน 2560

Leave us a Comment