การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education

stem (34)

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพการเรียนการสอนของครูในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพตลอดจนได้เรียนรู้วิธีการต่างๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้บรรลุถึงศักยภาพสูงสุด เมื่อวันที่ 18 – 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงวเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

Leave us a Comment