ประชุมผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ปีที่ 4

s13

วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ครูและผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกัน เกิดความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือและเป็นการสร้างเครีอข่ายผู้ปกครองนักเรียนในการช่วยเหลือดูแลนักเรียนอย่างเป็นองค์รวม

Leave us a Comment