โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ใบสมัครเข้าเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
************************************************************************
เลือก -> แผนการเรียน 1 คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ    แผนการเรียน 2 คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์
แผนการเรียน 3 ภาษาอังกฤษ - ภาษาฝรั่งเศส    แผนการเรียน 4 ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน
เลขที่สอบ เลขบัตรประจำตัวประชาชน
1. ชื่อเด็กหญิง/นางสาว   นามสกุล
2. ศาสนา (ถ้าเป็นคาทอลิก)  นักบุญ   เป็นสัตบุรุษวัด
3. วัน/เดือน/ปีเกิด
4. ปัจจุบันเรียนอยู่ที่โรงเรียน   ชั้น   ได้เกรดเฉลี่ย ม.2 - ม.3 =
5. รางวัลที่นักเรียนเคยได้รับ
6. ชื่อ-นามสกุลบิดา   ศาสนา
     ที่อยู่ บ้านเลขที่   หมู่   ตรอก/ซอย  ถนน
     แขวง   เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
     โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์มือถือ   E-mail
     อาชีพ   สถานที่ทำงาน ห้าง/ร้าน/บริษัท (กรุณาใส่ชื่อ)
     ตำแหน่ง   เลขที่   หมู่  ตรอก/ซอย   ถนน
     แขวง   เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
     โทรศัพท์ที่ทำงาน
7. ชื่อ-นามสกุลมารดา   ศาสนา
     ที่อยู่ บ้านเลขที่   หมู่   ตรอก/ซอย  ถนน
     แขวง   เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
     โทรศัพท์บ้าน   โทรศัพท์มือถือ   E-mail
     อาชีพ   สถานที่ทำงาน ห้าง/ร้าน/บริษัท (กรุณาใส่ชื่อ)
     ตำแหน่ง   เลขที่   หมู่  ตรอก/ซอย   ถนน
     แขวง   เขต   จังหวัด  รหัสไปรษณีย์
     โทรศัพท์ที่ทำงาน
8. การศึกษาของบิดา   จาก
    การศึกษาของมารดา   จาก
9. มารดาเป็นศิษย์เก่า เลขประจำตัว   จบปีการศึกษา พ.ศ.   นามสกุลเดิม (ถ้ามี)
    เป็นสมาชิกศิษย์เก่า เลขที่       กิจกรรมที่ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า
10. มี พี่ - น้อง (บิดา-มารดา เดียวกัน) เรียนอยู่ในโรงเรียนนี้ จำนวน คน
     ชื่อ   นามสกุล   ชั้น
     ชื่อ   นามสกุล   ชั้น
11. มี พี่ - น้อง (บิดา-มารดา เดียวกัน)มาสมัครพร้อมกันในปีการศึกษานี้จำนวน คน
     ชื่อ   นามสกุล   ชั้น
12. เหตุผลที่เลือกนำธิดาของท่านมาสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
     
     
13. ท่านรู้จักโรงเรียนโดย
     ในกรณีที่มีผู้แนะนำ ท่านผู้นั้นชื่อ   นามสกุล
มีความสัมพันธ์กับท่าน
สถานที่ติดต่อผู้แนะนำ   E-mail
14. ท่านสามารถนำธิดามาส่งทันเวลาโรงเรียนเข้า 7.30 น. ได้หรือไม่
15. ท่านสามารถดูแลธิดาของท่านให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนได้หรือเปล่า
16. ในกรณีที่ทางโรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้หรือไม่


ใบรับรองผลการเรียน หรือสำเนาสมุดพกที่แสดงผล 5 ภาคเรียน

หลักฐานการโอนเงิน