ฝ่ายวิชาการ

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016)

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์เพื่อการแข่งขันระดับนานาชาติ(K* bot Asia 2016) ภายใต้หั..