ฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ

การอบรมมาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2559   โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ได้จัดการอบรมให้ความรู้เรื่อง มา..

การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จาก สช.

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ได้รับการตรวจติดตามประเมินผลการ..